fbpx

Studentenovereenkomst

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het hele aanbod van alle opleidingen van de Energieschool

Algemene voorwaarden

De Energieschool verzorgt opleidingen, mini-opleidingen en modules en dergelijke zoals aangeboden op de website www.energieschool.nl. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opleidingen, modules, workshops van de Energieschool.

I. PRIJZEN

 1. De geldende prijzen worden aangegeven op de website en op het inschrijfformulier van de Energieschool.nl. De prijzen die gelden bij uw inschrijving blijven gedurende de rest van de opleiding uitgangspunt van betaling en kunnen na inschrijving niet worden verhoogd (uitgezonderd onder punt I.3 genoemde wijziging en de evt. inflatiecorrectie onder punt I.4.).
 2. De opleidingen zijn vrij van btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Dit geldt niet voor studieboeken, readers, materiaal e.d.
 3. Energieschool.nl heeft het recht om ten gevolge van eventuele wetswijzigingen op de Btw-heffing, de opleidingsprijzen per direct aan te passen
 4. Er kan een jaarlijkse inflatiecorrectie worden toegepast indien noodzakelijk
 5. Reiskosten en parkeerkosten en consumptiekosten zijn altijd voor rekening van de cursist.

II. BETALING

 1. U kunt het lesgeld voor de opleidingen voldoen door betaling ineens of soms door betaling in termijnen indien deze mogelijkheid wordt geboden in de webshop. In beide gevallen ontvangt u de factuur hiervoor per omgaande per mail in uw mailbox.
 2. Inschrijving is alleen geldig nadat er betaald is. Aanbiedingen gelden alleen zolang er binnen de gestelde termijn van de lopende actie is betaald.
 3. Het lesgeld voor de vervolgtermijnen moeten uiterlijk betaald zijn op de data die hiervoor genoemd zijn in de betalingsovereenkomst die u bij de factuur aantreft.
 4. De extra kosten van de 2 betalingstermijnen a € 50,- per termijn worden bij het factuurbedrag opgeteld.
 5. Annulering is mogelijk op basis van artikel 10 uit deze overeenkomst, te vinden onder annulering/restitutie. Indien de student zich niet aan bovengenoemd betalingstermijn houdt kan de Energieschool de toegang tot de opleiding/module weigeren, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.
 6. Alle kosten welke zijn ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijk geldende rente, komen voor de rekening van de student. Extra hieruit voortvloeiende administratieve of juridische handelingen en dus kosten vanwege het niet op tijd betalen, zoals deze in eerste instantie is overeengekomen vanwege dat het product is aangeschaft en de student getekend heeft voor deze overeenkomst op het inschrijfformulier, worden in rekening gebracht bij de student.

III. ANNULERING/RESTITUTIE

 1. Nadat een student zich heeft ingeschreven geldt een bedenktermijn van veertien dagen. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden. Wie zich als student heeft ingeschreven en na deze periode van 14 dagen afziet van deelname, komt helaas niet in aanmerking voor restitutie. Bij ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden worden de studieonderdelen die nog niet zijn gevolgd evt. uitgesteld nadat de student dit verzoek schriftelijk heeft doorgegeven en dit door de Energieschool.nl is goedgekeurd. Nadat uitstel van de studie is aangevraagd, maar uiterlijk binnen 2 jaar na tekenen van de overeenkomst, kan de student alsnog deze studie vervolgen, mits dit is goedgekeurd door de Energieschool.nl. In geval van overlijden van de student wordt altijd het teveel betaalde studiegeld geheel gerestitueerd. In alle andere gevallen van het niet continueren van een opleiding/module betekent dat de student het volledige (100%) bedrag verschuldigd blijft. Uitstel van de studie, zoals hierboven aangegeven, is alleen mogelijk gedurende de periode dat de opleiding wordt aangeboden en verzorgd door de Energieschool.nl. Mocht het aanbieden van de opleiding worden gestaakt, ongeacht de reden van staking, kunnen er geen rechten worden ontleent aan het uitstel van de studie. De mogelijkheid tot uitstel is een niet bindend serviceproduct van de Energieschool.nl. Na de periode van uitstel dient u zich opnieuw aan te melden bij de Energieschool.nl U dient zich wel volledig te conformeren met alle eventuele tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst en het leerplan van het moment van instromen. Voor latere uitbreiding van het gekozen en bestelde opleidingspakket gelden dezelfde voorwaarden als bij het gebruik maken van uitstel.
 2. Het voortijdig eenzijdig beëindigen van de overeenkomst met de student door de Energieschool.nl kan indien de student zich gedraagt op een manier welke de studie van zichzelf en/of anderen negatief beïnvloedt. Een dergelijke maatregel wordt dan voor zowel het welzijn van de student als van de medestudenten in het algemeen, eenzijdig genomen door de directeur van de Energieschool.nl, indien de opleiding de aanleiding hiertoe onderbouwd met argumenten en een officiële waarschuwing.
 3. Het hoort tot de verantwoording van de student om minimaal voor 80% bij de lesdagen aanwezig te zijn. Wordt deze 80% niet gehaald, is deelname aan het examen niet mogelijk. Daarbij bevat iedere lesdag unieke lesstof en is dus belangrijk in het traject van de studie en de ontwikkeling. De student zorgt zelf dat hij/zij wordt geïnformeerd door medestudenten over de lesstof, opdrachten etc. Iedere afwezigheid dient te allen tijde vermeld te worden aan de administratie: info@energieschool.nl of via 073-6412111 en voor noodgevallen alleen op de lesdag zelf, kan de desbetreffende leslocatie gebeld worden. Mocht er, door onvoorziene omstandigheden een opleidingsdag niet door kunnen gaan, dan worden de studenten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht op de meest adequate wijze. Dat kan zijn per mail en indien mogelijk per telefoon. De gemiste lesdag zal dan op een later tijdstip worden ingepland. Locatie en lesdag kunnen hierdoor evt. wijzigen. In geval van restitutie hanteert Energieschool.nl een terugbetalingstermijn van veertien dagen.

IV. STUDIE & EXAMEN & HERKANSING

 1. Verdere informatie over de studie is te vinden in de STUDIEWIJZER. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld nadat een persoon zich heeft ingeschreven en geregistreerd is als student op de site. Dat is het geval nadat, tijdens het inschrijven deze persoon zich akkoord verklaard met deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de betaling is afgerond.

V. KLACHTENPROCEDURE

 1. Klachten worden vanuit het wijsheidsprincipe van het aanreiken van levenslessen om tot verdieping te komen, bekeken, bespiegeld, besproken, gehoord en wederhoor gepleegd, beantwoord en beoordeeld. Ondanks onze intentie en inspanningen om alles binnen onze organisatie en opleidingen goed te regelen en goed toe te passen kan het voorkomen dat dit toch niet helemaal goed verloopt en dat men als student een op- of aanmerking heeft over een bepaald aspect binnen het onderwijs of de instelling. Er wordt verwacht dat deze op- of aanmerkingen, gevoelens of onvrede worden uitgesproken of opgelost waar ze zijn ontstaan, namelijk zo dicht mogelijk bij de student t.o.v. hetgeen er speelt. De student heeft de verantwoording om dit op een constructieve en positieve manier te doen en het dicht bij zichzelf te houden/te bespiegelen. Het meeste zal door zelfbespiegeling en/of het uitspreken ter plekke kunnen worden opgelost. Lukt dit niet om tot een oplossing te komen nadat men alles geprobeerd heeft, dan kan iemand ervoor kiezen om dit te melden bij de directie (info@energieschool.nl), waarop hier verder naar wordt gekeken. Binnen één week sturen wij een ontvangstbevestiging van de klank en binnen vier weken proberen we samen tot een oplossing te komen. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan krijg je binnen deze vier weken een nieuwe termijn. Is er daarna nog steeds aanleiding voor de student de procedure te volgen voor het indienen van een klacht, dan volgt men de hieronder beschreven route. Het indienen van een klacht gebeurt schriftelijk/per mail, waarbij de ontvangstbevestiging het bewijs van verzenden is. In de mail staat: Naam en adres van betrokkene, dagtekening, omschrijving van de klacht, groep/opleiding waaraan wordt deelgenomen, locatie. Klacht kan worden gestuurd naar de volgende instantie: KTNO, dhr. R.F.J.A. de Beijer Stichtingscommissaris Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen. Daar wordt onderzoek gedaan naar de klacht. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen. Klachten en de afhandeling daarvan worden opgeslagen en bewaard voor de duur van 5 jaar bij de opleiding. Zie voor meer info de klachtenregeling van de KTNO: http://www.ktno.nl/index_oi.php?id=762
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Energieschool.nl zet zich ten volle in de beoogde opleidingen/modules naar beste inzicht en vermogen te presenteren of te laten presenteren en is behalve indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Energieschool.nl of zijn docenten, niet aansprakelijk voor enige door de student geclaimde schade of hieruit voortkomende gevolgen, zowel op financieel gebied, op fysiek gebied, op emotioneel gebied, op mentaal gebied en ook niet op spiritueel gebied, niet voor de student en ook niet voor derden waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het lesmateriaal, de inhouden van de opleidingen/modules, de toepassingen of de resultaten daarvan. De student verplicht zich de Energieschool.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren. Alle lesstof heeft slechts ten doel om de positieve ontwikkeling van de student te bevorderen. Als student in het volwassen onderwijs wordt er van de student verwacht zelf verantwoordelijk te zijn voor de reacties van de te volgen leerweg en voor de hieruit voortkomende consequenties. De opleiding is dan ook niet aansprakelijk voor de manier en de wijze waarop de afzonderlijke student de aangereikte leerstof interpreteert en/of toepast en laat ruimte voor individuele verschillen o.b.v. persoonlijke inzichten van de student.
 2. Energieschool.nl accepteert aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever of deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan Energieschool.nl toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor door Energieschool.nl geleden schade indien veroorzaakt door de deelnemer.
 3. Energieschool.nl zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade indien de student de mogelijkheid heeft zich ter zake van deze schade tot een derde te wenden.
 4. Mocht er, door onvoorziene omstandigheden een opleidingsdag niet door kunnen gaan, dan worden de studenten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht op de meest adequate wijze. De gemiste lesdag zal dan op een later tijdstip worden ingepland. Locatie en lesdag kunnen bij hierdoor evt. wijzigen.
 5. De student verplicht zich de gedragsregels en veiligheidsregels die ter plaatse van de opleiding/module in acht te nemen. Zowel de student als ook de Energieschool.nl zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de studenten/docenten ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Iedere partij is gehouden deze informatie, voor zover deze is verstrekt in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager, op eerste verzoek van de wederpartij aan deze terug te geven dan wel op verzoek te vernietigen, c.q. uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij te verstrekken aan derden.

VII. EIGENDOMSRECHT

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten w.b. lesmaterialen, informatie, beeld en geluid, huiswerkopdrachten, documenten blijven eigendom van de Energieschool.nl en mogen niet vermenigvuldigd, verspreid of anderszins gebruikt worden behalve ter beoefening van het uitvoeren van het aangeleerde in de praktijk tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Het maken van beeld of geluidsopnamen door studenten tijdens de lesdagen is niet toegestaan, tenzij er in openlijk overleg op dat specifieke moment anders wordt besloten. Indien er toch opnames worden gemaakt zonder dit hier bedoelde overleg, dan kan de student onmiddellijk worden uitgesloten van de studie.
 3. De Energieschool.nl behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens cursussen of workshops en deze te gebruiken ten behoeve van het leerproces tijdens de studie en om a.s. studenten een beeld te kunnen geven van de activiteiten binnen een bepaalde opleiding. Mocht dit verder gaan dan het presenteren op de eigen website van de Energieschool.nl wordt er altijd eerst toestemming gevraagd aan de student.

VIII. PRIVACY

 1. De gegevens die studenten aan Energieschool.nl verstrekken, worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Energieschool.nl. Deze gegevens worden intern verwerkt en alleen intern gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over opleidingen van Energieschool.nl of daaraan gerelateerde informatie.
 2. Energieschool.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 3. Studenten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van de eigen gegevens na afstemming met en toestemming van de Energieschool.nl.
 4. De docent neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De docent is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als docent heeft beëindigd.

IX. TEN SLOTTE

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 01-07-2012 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Aan fouten op de site kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Hardheidsclausule: De Energieschool.nl is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen, evenals beslissingen te nemen waarin deze regeling niet voorziet.

 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×